Company Logo

O, Dieve, Tavęs mes ieškojome ryto aušroj. O, Dieve, Tavęs mes ieškojome nakty tamsioj. Žvaigždėtam danguje, mėnulio pilnaty, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom už jūrų plačių. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom viršūnėj kalnų. Visur ieškojom mes vienintelio Tavęs, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tave mes atradome savo darbuos. O, Dieve, Tave mes atradom gyvybės daiguos. Atradome Tave vėl savo širdyse. Nereikia eit toli, kai Tu šalia esi.


Pamokų laikas

1 8.00–8.45
2 8.55–9.40
3 9.50–10.35
4 10.55–11.40
5 12.00–12.45
6 13.00–13.45
7 13.55–14.40
8 14.50–15.35

Mokinių savivaldos veiklos nuostatai

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Mokyklos mokinių savivalda – kolegiali mokinių grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus Mokyklos tarybai bei administracijai ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos bei papildomojo ugdymo veiklos klausimais.
1.2. Mokinių savivaldos atstovai – sudėtinė Mokyklos tarybos dalis, lygiomis teisėmis atstovaujanti mokiniams.
1.3.Mokinių savivalda savo veikloje vadovaujasi Mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, LMP sprendimais, švietimo koncepcija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais ir įstatymais.
1.4. Mokyklos savivaldos veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

2. Mokinių savivaldos sudarymas ir veiklos principai
2.1. Mokinių savivaldą sudaro: seniūnų taryba ir mokinių parlamentas..
2.2.Seniūnų tarybą sudaro 5-12 klasių seniūnai. Seniūnas gali atsistatydinti, motyvuodamas savo apsisprendimą, bet tik pritarus seniūnų tarybai. Tarybos kadencija yra vieneri metai.
2.3. Mokinių parlamentą renka 5-8, I-IV gimn. klasių atstovai (rinkikai) ataskaitinės – rinkiminės konferencijos metu slaptu balsavimu iš 7- 8 ir I-II gimn. klasių mokinių pasiūlytų arba pačių išsikėlusių kandidatų dvejiems metams. Kandidatai į mokinių parlamentą rinkimų organizavimo komisijai pristato motyvacinį laišką ir  mažiausiai dviejų mokytojų rekomendacijas (viena rekomendacija klasės auklėtojo/os). Mokinių parlamentą sudaro 11 narių. Prezidentas renkamas iš mokinių parlamento narių parlamento susirinkime slaptu balsavimu. Kiti nariai, tai: viceprezidentas, sekretorius, iždininkas, veiklos kuratoriai. Prezidentas turi teisę atsistatydinti, pateikęs parlamentui motyvuotą prašymą. Tuo atveju jo pareigas atlieka viceprezidentas. Nariui atsistatydinus arba baigus mokyklą, jį pakeičia mokinys, rinkimų metu surinkęs daugiausiai balsų iš nepatekusiųjų į mokinių parlamentą.

2.4. Mokinių parlamentas renkasi kartą per savaitę. Parlamento narys be pateisinamos priežasties praleidęs 3 susirinkimus yra šalinamas iš parlamento.

3. Mokinių savivaldos funkcijos
3.1.Seniūnų taryba:
3.1.1. Renka atstovus į Mokyklos tarybą iš 8- tų I-IV gimn. klasių mokinių atviru balsavimu.
3.1.2. Gina mokinių teises.
3.1.3. Tvirtina mokinių parlamento sprendimus.
3.1.4. Svarsto mokyklos veiklos programą, ugdymo plano projektą, mokyklos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo.
3.1.5. Informuoja klasių mokinius apie priimtus sprendimus ar nutarimus.
3.1.6. Ieško problemų sprendimo būdų.
3.1.7. Susiklosčius aplinkybėms, inicijuoja priešlaikinius prezidento rinkimus.
3.2. Mokinių parlamentas:
3.2.1. Dalyvauja Mokyklos tarybos, seniūnų tarybos posėdžiuose.
3.2.2. Tikrina mokinių savivaldos išlaidas.
3.2.3. Inicijuoja popamokinę veiklą.
3.2.4. Vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevencinę veiklą.
3.2.5. Teikia pasiūlymus ir projektus seniūnų tarybai dėl mokinių poreikių tenkinimo.
3.3. Prezidentas:
3.3.1. Organizuoja mokinių parlamento ir seniūnų tarybos posėdžius.
3.3.2. Kartu su parlamentu atstovauja mokinių interesams.
3.3.3. Teikia pasiūlymus mokinių parlamentui.
3.3.4. Reguliariai susitinka su mokyklos administracija ir aptaria mokinių problemas.
3.3.5. Informuoja seniūnus apie mokinių parlamento nutarimus ir sprendimus.

4. Teisės
4. Seniūnų tarybos ir mokinių parlamento nariai turi teisę:
4.1. Gauti iš mokyklos administracijos informaciją, reikalingą mokinių savivaldos darbui.
4.2. Prašyti, kad Mokyklos tarybos ar administracijos priimti sprendimai būtų dar kartą svarstomi.
4.3. Inicijuoti klausimų svarstymą savivaldos posėdžiuose.
4.4. Susipažinti su visa savivaldos medžiaga.
4.5. Pasitraukti iš veiklos savo noru, apie tai pareiškiant raštu ir pritarus seniūnų tarybai.
5. Seniūnų tarybos ir mokinių parlamento darbo organizavimas:
5.1. Darbas organizuojamas vadovaujantis demokratijos, viešumo, kolegialumo ir procedūrų skaidrumo principais.
5.2. Posėdžiai rengiami esant reikalui, bet ne rečiau, kaip kartą per mėnesį.
5.3. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 3/5 jos narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Slaptas balsavimas vykdomas, jei to pageidauja bent 2 posėdžio dalyviai. Posėdyje gali dalyvauti ir kviestiniai asmenys.
5.4. Kiekvienais metais rugsėjo mėnesį tvirtinamas darbo planas kalendoriniams metams.
5.5. Posėdžiai, kuriuose svarstomi reikšmingi klausimai, protokoluojami. Posėdžio protokolą pasirašo pirmininkas ir sekretorius.

Nauja svetainės versija

Paieška svetainėje

Telefonų numeriai

8 682 19660 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojas

Straipsnių archyvasNaudingos nuorodos

Egzaminai           

 

 

 

 © Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Adresas - Vysk, K.Paltaroko g.18, Panevėžys LT-38462, Įmonės kodas 190424590 El. paštas - rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt,
Telefonai - 8 679 71332; (8-45) 436997; Mokyklos tipas - gimnazija, Mokomoji kalba - lietuvių

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas XHTML and CSS Valid XHTML 1.0 Transitional